COST Action IS0804

Iisaveyi

Esi sifundo siyinxalenye ye-COST Action IS0804(http://www.bi-sli.org/).

Sakha uluhlu lwemisebenzi yeleksikhoni yolwimi lonke ukuhlola isigama nokusetyenziswa kweleksikhoni yabantwana abathetha iilwimi ezimbini kwiilwimi ezahlukeneyo. Sidinga uncedo lwakho ukufumana ulwazi olumalunga nokuba ingaba abantwana abafunda ulwimi lwakho lwasekhaya bawafunda nini amagama athile.

Ukuzalisa ifayile kudingeka i-Microsoft Office Excel okanye i-OpenOffice.org Calc. Eyesibini ifumaneka mahala ku-http://www.openoffice.org/.

Khumbula ukuba umelwe kukuyizalisa ngolwimi lwakho lwasekhaya ifayile.

Ezinye iintlelo

Khuphela olunye uhlelo lolwimi:

Thumela isaveyi

Thumela isaveyi