COST Action IS0804

نظرسنجی ها

این پژوهش بخشی از برنامه ی اروپاییِ COST Action IS0804 است. ما در حال تهیه ی مجموعه ای از "آزمون های واژگانی بینازبانی" (Cross-linguistic lexical tasks, CLTs) برای ارزیابی واژگان و پردازش واژگانی کودکان دوزبانه در زبان های مختلف هستیم. برای اینکه بدانیم کودکان تقریبا در چه زمانی از فرایند یادگیریِ زبان فارسی واژه های مشخصی را یاد میگیرند، به کمک شما احتیاج داریم. کاری که از شما میخواهیم این است که مشخص کنید خودتان تقریبا در چه سنی هر کدام از واژه های فهرست شده در لیست اسم ها و فعل ها را یاد گرفته اید و آن را در فایل اکسل وارد نمایید. لطفا زبان فارسی را در نظر داشته باشید. کل این فرایند حدود 30 دقیقه طول خواهد کشید و هر زمان که بخواهید می توانید آن را متوقف کرده و بعدا آن را ادامه دهید. برای تکمیل فایل نیاز به برنامه ی Microsoft Office Excel یا OpenOffice.org Calc دارید که دومی را میتوانید از این آدرس دانلود کنید : http://www.openoffice.org/

نسخه های زبان های دیگر

دانلود نسخه ی زبان های دیگر :

ارسال فایل تکمیل شده نظرسنجی

ارسال فایل تکمیل شده نظرسنجی